Algemene Voorwaarden

(laatstelijk gewijzigd op 26.04.2021)

Preambule:

De hierna volgende Algemene Handelsvoorwaarden definiëren de voorwaarden waaronder het gebruik van dienstverleningen van C-Date plaatsvindt, dat door Interdate S.A., 13 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg, Luxemburg ter beschikking wordt gesteld (hierna kortweg “C-Date”). Voor alle klanten van C-Date gelden uitsluitend deze Algemene Handelsvoorwaarden, los van de vraag of het gebruik gratis of betalend is en of het gebruik in of buiten Nederland plaatsvindt. Deze Algemene Handelsvoorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst. Afwijkende handelsvoorwaarden van de klant worden niet aanvaard. Met zijn registratie erkent de klant deze Algemene Handelsvoorwaarden gelezen en begrepen te hebben en ze te aanvaarden. De klant aanvaardt de Algemene Handelsvoorwaarden door er tijdens zijn registratie mee in te stemmen door het desbetreffende selectievakje aan te klikken.

Opmerking: we leveren onze diensten niet aan klanten die woonachtig zijn in Luxemburg. Als u een inwoner van Luxemburg bent, is het niet toegestaan om u te registreren voor onze diensten. De voorwaarden 10. (2), 2. (3), 6. (5), 6. (1) alinea 2, 4. (2) volzin 2 van de Algemene Voorwaarden zijn niet langer van toepassing op inwoners van Luxemburg.

1.  Voorwerp van de overeenkomst

(1) Voorwerp van de overeenkomst is het gebruik van de door C-Date op haar webpagina/app ter beschikking gestelde dienstverleningen door geregistreerde klanten. Het gebruik is enkel voorzien voor klanten die 18 jaar of ouder zijn; minderjarigen mogen van deze dienstverleningen geen gebruik maken.

(2) C-Date maakt de dienstverleningen enkel beschikbaar voor haar klanten als die tijdens hun registratie een volgens specifieke criteria opgestelde vragenlijst invullen.

(3) De antwoorden van de klant op de vragen uit die vragenlijst en andere persoonlijke gegevens worden in de gegevensbank van Interdate S.A. opgenomen en kunnen met de gegevens van alle andere klanten van Interdate S.A. worden vergeleken. Deze vergelijking gebeurt op basis van een door Interdate S.A. speciaal daartoe ontwikkeld algoritme dat conclusies over de compatibiliteit (verenigbaarheid) van twee klantenprofielen mogelijk maakt. Als resultaat van de vergelijking van zijn profiel met de gegevens van alle andere klanten in de gegevensbank ontvangt de klant een lijst met de andere klanten die het beste bij hem passen (contactvoorstellen).

2.  Contractsluiting

(1) Het gebruik van dienstverleningen van C-Date stelt de registratie van de klant voorop. Voor zover de app beschikbaar is, is het voor registratie middels de C-Date iOS app nodig dat deze eerst wordt gedownload in de Apple iTunes App Store. Voor registratie middels de C-Date Android app en voor zover die app beschikbaar is, is het nodig dat de app eerst wordt gedownload in de Google Play Store. Die registratie is kosteloos. De klant gaat zo een kosteloze contractuele verhouding met C-Date aan, die bepaald wordt door deze Algemene Handelsvoorwaarden. De na de registratie toegankelijke basisfuncties, zoals de mogelijkheid om contactvoorstellen te ontvangen, zijn eveneens kosteloos.

(2) Daarnaast biedt C-Date in het kader van het zogeheten Premium Lidmaatschap bijkomende functies aan, die wel betalend zijn, zoals bijvoorbeeld de opvolging van de doorgegeven contactvoorstellen. C-Date wijst de klant in elk geval telkens vóór het gebruik van betalende functies op het feit dat zij betalend zijn en welke kosten er voor ontstaan. De klant kiest de periode waarvoor hij de toegang tot de dienst wenst aan te kopen (abonnement) uit de aangeboden tijdsvarianten. De door de klant aangekochte gedefinieerde periode wordt conform cijfer 6 (4) automatisch verlengd (bijv. met 6 maanden). De klant gaat de betalende overeenkomst aan door zijn betalingsgegevens in te geven en de aankoop te bevestigen door te klikken op het veld ‘Betaling uitvoeren’. De klant kan na betaling van de desbetreffende kosten gebruik maken van de betalende functies. Alle andere functies zijn in principe kosteloos.

(3) C-Date behoudt zich het recht voor om de klant de toegang tot de diensten van C-Date te ontzeggen als de klant van de dienst gebruik maakt op een wijze die illegaal is of in strijd met de verplichtingen die zijn opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. Het blokkeren van de toegang om bovenstaande redenen heeft evenwel geen invloed op de verplichting van de geblokkeerde klant om te betalen voor reeds aangeschafte diensten. In een dergelijk geval wordt een reeds aan C-Date betaald bedrag tot in totaal €350 niet terugbetaald, maar ingehouden als boete. C-Date behoudt zich eveneens uitdrukkelijk het recht voor op een boete van maximaal €350 te eisen van klanten die nog geen bedrag, of een bedrag dat lager is dan €350 hebben betaald, onverminderd overige claims vanwege grotere verliezen.

(4) De diensten van C-Date zijn in principe 24/7 beschikbaar. De beschikbaarheid bedraagt 99,5% op jaarbasis. Dat is exclusief periodes dat diensten niet beschikbaar zijn vanwege onderhoud of software-updates, en met uitzondering van factoren waarover C-Date niet de controle heeft, zoals onbereikbaarheid van het internet door de schuld van een derde partij, of overmacht. C-Date adviseert haar klanten altijd de meest recente versie van een browser te gebruiken en om bepaalde browserinstellingen toe te passen (het activeren van Javascript, cookies en pop-ups). Wanneer verouderde of afwijkende (niet-standaard) technologie wordt gebruikt, kan C-Date een soepele en volledige werking van alle diensten en functies niet garanderen.

3.  Gebruiksvoorwaarden

(1) De klant verzekert dat hij conform de wetten van zijn land minstens 18 jaar oud is en bijgevolg meerderjarig is, alsook dat hij ten volle handelingsbekwaam is om deze overeenkomst op elk vlak rechtsgeldig te kunnen aangaan. Op verzoek dient de klant zijn meerderjarigheid te bewijzen door een fotokopie van zijn identiteitskaart of paspoort voor te leggen, alsook een fotokopie van de betaal- of kredietkaart die voor de aanmelding gebruikt werd.

(2) Het door de klant aangekochte abonnement mag niet met andere personen gedeeld worden en is niet overdraagbaar. De klant verplicht zich er voorts toe om geen minderjarige personen opzettelijk of door nalatigheid toegang te verschaffen tot de dienstverlening. De klant is zelf aansprakelijk voor de geheimhouding van de hem overgedragen toegangsgegevens ten opzichte van minderjarige familieleden, vrienden, bekenden of andere derden.

(3) De klant dient C-Date onverwijld op de hoogte te brengen van elke wijziging van zijn persoonlijke gegevens, die vereist zijn voor de contractuele dienstverlening; dit geldt in het bijzonder voor wijzigingen van de geldigheidsdatum van zijn betaal- of kredietkaart die in het kader van deze dienstverlening gebruikt wordt.

(4) De klant is verplicht tot geheimhouding. Het is de klant zonder uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de auteur verboden om

aan te maken, te verspreiden, openbaar te maken of op eender welke andere manier aan derden door te geven of voor derden toegankelijk te maken.

(5) De klant verplicht zich ertoe de aangeboden dienstverleningen uitsluitend voor privédoeleinden te gebruiken, d.w.z. voor geen enkel ander doel dan persoonlijke communicatie. Elke vorm van commercieel of publicitair gebruik van het serviceplatform is uitdrukkelijk verboden. Dit omvat in het bijzonder doch niet uitsluitend dat de dienstverlening niet gebruikt mag worden voor het aanbieden van goederen of diensten of voor het overmaken of verspreiden van gegevens van derden. Indien de klant de diensten van C-Date gebruikt in combinatie met zakelijke belangen of gegevens die hem/haar zijn toevertrouwd inzet voor commerciële doeleinden, is hij/zij verplicht een contractuele boete van €2.500 te betalen per bewezen overtreding, onverminderd andere vorderingen tot schadevergoeding.

(6) De klant verplicht zich ertoe de gebruiksvoorwaarden ter bescherming van andere klanten van C-Date na te leven. Het is hem verboden de dienstverlening van C-Date te gebruiken voor doelbewust misbruik.

Dit houdt vooral doch niet uitsluitend in dat het de klant niet toegestaan is om

(7) De klant verplicht zich ertoe alles achterwege te laten wat de probleemloze werking en de ononderbroken beschikbaarheid van de dienstverleningen van C-Date op eender welke manier in het gedrang zou kunnen brengen of zou kunnen verhinderen. Dit omvat vooral, doch niet uitsluitend:

(8) Indien er aanwijzingen bestaan voor een niet toegelaten of illegaal gebruik kan C-Date ter controle van de naleving van voorstaande voorwaarden en/of de verenigbaarheid met ander geldend recht en ter beveiliging van de probleemloze werking en de beschikbaarheid van de dienstverleningen van C-Date alle op het klantenprofiel opgeslagen en alle via de dienstverlening verspreide informatie en materialen controleren. C-Date is daar echter niet toe verplicht. Indien er een overtreding wordt vastgesteld, heeft C-Date het recht om de desbetreffende informatie en materialen te wijzigen of te wissen en de toegang ertoe te blokkeren. In geval van twijfel heeft C-Date het laatste woord in de beslissing over de toelaatbaarheid van het gebruik in kwestie.

Niet toegelaten gebruik of toepassingen van dienstverleningen van C-Date zullen civiel- en strafrechtelijk worden vervolgd.

(9) De klant is verplicht om C-Date alle mededelingen ofwel per e-mail via het op elke webpagina/app vermelde e-mailadres (bijv. [email protected]) ofwel per post te doen geworden, tenzij voor de klant in deze voorwaarden of op de webpagina’s/app’s uitdrukkelijk andere contactpunten worden vernoemd. C-Date zal mededelingen aan ingelogde klanten doorgaans overmaken door middel van boodschappen op het scherm. C-Date kan de klant ook via het in zijn profiel geregistreerde e-mailadres contacteren.

(10) De klant erkent en gaat ermee akkoord, dat alle informatie die door hem/haar geplaatst wordt op de C-Date website/app, beschikbaar gesteld wordt voor alle leden die in hun lijst van aanbevolen contacten staan. Dit is van toepassing, ongeacht de reden van aanmelding van andere klanten, voor de services die door Interdate S.A. en via andere websites/apps van Interdate S.A. of via samenwerkingspartners zijn verzorgd. Omgekeerd geniet de klant ook van de voordelen van deze centrale Interdate S.A. database, om gebruik te maken van alle informatie die beschikbaar is via de verschillende domeinen binnen de aan hem/haar aanbevolen lijst van contacten.

(11) De klant erkent en gaat ermee akkoord dat C-Date mogelijk berichten verstuurt onder zijn of haar naam om het voor de klant gemakkelijker te maken om aan de slag te gaan op het platform en om de communicatie tussen leden te bevorderen. De klant kan deze functie, wanneer hij/zij dat wil, altijd deactiveren.

4.  Betalingsprocedure, bezwaar

(1) Bezwaar tegen de omvang van afgeboekte of aangerekende kosten dient de klant ten laatste binnen de zes weken na afboeking van de betwiste kosten resp. na ontvangst van de betwiste factuur schriftelijk bij C-Date in te dienen en te motiveren. Indien de klant binnen deze termijn van 6 weken geen gemotiveerd bezwaar indient, gelden de afgeboekte resp. aangerekende kosten als aanvaard.

(2) Onbelangrijke storingen in de dienstverlening vormen geen aanleiding voor bezwaar. Van een onbelangrijke storing in een betalende functie is sprake als de periode waarin de klant deze betalende functie niet kan gebruiken niet langer duurt dan twee opeenvolgende dagen. Voorwaarde voor een rechtmatig bezwaar is bovendien dat C-Date conform cijfer 8 van deze Algemene Handelsvoorwaarden aansprakelijk is voor genoemde gebrek aan beschikbaarheid.

(3) In geval van rechtmatig bezwaar geldt het volgende: de betalende toegangsperiode die de klant conform cijfer 2 (2) verworven heeft, wordt verlengd met de periode waarvoor de klant ten opzichte van C-Date rechtmatig bezwaar heeft ingediend. De klant heeft voorts het recht om C-Date een uiterste termijn van vijf werkdagen te stellen voor de correcte vervulling en een creditnota conform cijfer 6 (5) te eisen. Indien de reden van het bezwaar na afloop van die uiterste termijn niet verholpen werd, heeft de klant het recht om de overeenkomst op te zeggen. De terugbetaling van niet gebruikt krediet gebeurt dan conform cijfer 6 (5).

(4) C-Date behoudt zich het recht voor om bij niet-betaling of laattijdige betaling door de klant een incassobedrijf in te schakelen en die kosten ook door te rekenen aan de klant. C-Date behoudt zich bovendien het recht voor om nalatigheidsinteresten te innen ten bedrage van de wettelijk voorziene tarieven.

(5) C-Date behoudt zich het recht voor om de kosten die door de onrechtmatige annulering van een betaling met kredietkaart of door onrechtmatige bezwaar tegen een automatische afschrijving ontstaan in de mate van het wettelijke kader aan de klant door te rekenen.

(6) De klant kan ten opzichte van C-Date enkel een recht van verrekening of retentie geldend maken als de desbetreffende vorderingen rechtsgeldig vastgesteld zijn, niet betwist worden en erkend worden.

(7) Voor zover er een C-Date iOS/Android app beschikbaar is, worden in-app aankopen gedaan in de iOS/Android app verwerkt door de Apple iTunes App Store/Google Play Store en volgen de Apple iTunes App Store/Google Play Store regels. Betalingen worden in rekening gebracht tegen de iTunes/Google account van de klant. Voor in-app aankopen via de iOS/Android app zijn de cijfer 4. (1) tot (6) niet van toepassing. Bezwaren met betrekking tot betalingen dienen aan de Apple iTunes App Store/Google Play Store te worden gericht.

5.  Gegevensbescherming

        Ons privacyverklaring is hier te vinden: https://www.c-date.nl/info/privacyverklaring

6.  Contractbeëindiging en -verlenging

(1)   De klant kan de kosteloze overeenkomst, die hij met de registratie conform cijfer 2 (1) aangaat, te allen tijde zonder opgave van redenen beëindigen. De beëindiging gebeurt door eenvoudige afmelding door de link ‘profiel verwijderen’ te volgen onder ‘Instellingen’ op de C-Date website/in de betreffende C-Date app. De app de-installeren leidt niet tot het verwijderen van het profiel. Met de afmelding worden het klantenprofiel en de daarmee verbonden gegevens gedeletet.  

C-Date heeft eveneens het recht om de in cijfer 2 (1) beschreven overeenkomst te allen tijde met een termijn van twee weken op te zeggen.  

De opzegging van de kosteloze overeenkomst conform cijfer 2 (1) doet geen afbreuk aan de betalende overeenkomst conform cijfer 2 (2); daarvoor gelden de hierna vermelde regels conform cijfer 6 (2). Met de afmelding ziet de klant, die naast de overeenkomst conform cijfer 2 (1) ook een overeenkomst conform cijfer 2 (2) is aangegaan, af van het gebruik van een door hem nog niet aangevatte toegangsperiode, d.w.z. de klant krijgt daarvoor reeds verrichte betalingen niet terug.

(2)   De opzegging van de contractuele relatie voor prestaties tegen financiële vergoeding (het zogenaamde "Premium lidmaatschap") aangeschaft via de websitedient ten minste 14 kalenderdagen voor het einde van de betreffende overeenkomst of voor zover bij het aangaan van de overeenkomst een andere termijn werd genoemd, binnen die genoemde termijn - te gebeuren (zie ook hierna, cijfer  6 (4) "Contractverlenging").

C-Date wil het opzeggen eenvoudiger maken voor gebruikers. Je kunt op de volgende manieren opzeggen: een gebruiker gaat naar zijn/haar profielinstellingen of via 'klik hier' (en dan volgt hij/zij de instructies voor het opzeggen van een Premium lidmaatschap). Een gebruiker kan er ook voor kiezen op te zeggen door een duidelijke geschreven en ondertekende opzegging te sturen naar een van de contactadressen die hieronder zijn weergegeven. Voor de duidelijkheid en om misbruik te voorkomen, moet een gebruiker altijd zijn/haar volledige naam, het land waarin hij/zij de service van C-Date gebruikt en zijn/haar geregistreerde e-mailadres dat bij C-Date wordt gebruikt vermelden in de opzegging. Het is absoluut vereist dat deze informatie leesbaar wordt vermeld (IN BLOKLETTERS). De schriftelijke én ondertekende kan per e-mail worden verstuurd (naar [email protected]) of per post (Interdate S.A., 13 rue du Commerce , L-1351 Luxemburg, Luxemburg), of per fax (00 31 205 24 81 62).

Voor zover de C-Date iOS/Android app beschikbaar is, dienen klanten zich voor opzegging van de contractuele relatie aangegaan middels een in-app aanschaf in de iOS/Android app te richten aan de Apple iTunes App Store/Google Play Store volgens de Apple iTunes App Store/Google Play Store regels.

Let op: Een contractuele relatie voor prestaties tegen financiële vergoeding kan niet door gewoon wissen van het profiel worden opgezegd. Als een klant van een prestatie tegen financiële vergoeding zijn profiel wist, blijft de betalingsverplichting op basis van de contractuele relatie onverminderd van kracht. De klant doet door het wissen van het profiel enkel afstand van het gebruik van een nog niet benutte aanspraak, waarvoor hij al heeft betaald. Dit betekent dat reeds uitgevoerde betalingen niet worden terugbetaald aan de klant. Een opzegging van de contractuele relatie voor prestaties tegen financiële vergoeding - zoals hiervoor beschreven - is in ieder geval dwingend vereist.

(3) Bovendien beschikt C-Date over een buitengewoon onmiddellijk opzeggingsrecht als de klant een overtreding begaat van de in cijfer 3 (1) t.e.m. (7) geregelde gebruiksvoorwaarden en de dienstverlening op een illegale manier gebruikt. C-Date heeft in dat geval het recht om de toegang van de klant tot de dienstverlening onmiddellijk te blokkeren. Indien de toegang van een klant die naast een kosteloze ook een betalende overeenkomst heeft afgesloten wegens overtreding van de overeenkomst geblokkeerd wordt, worden niet opgebruikte kredieten voor de tijdelijke toegang tot de dienstverlening als een vaste administratieve kost voor de verhindering van de overtreding door C-Date ingehouden. Een eventueel tegoed wordt niet vergoed.

(4) Contractverlenging. De overeenkomst van een prestatie tegen financiële vergoeding wordt automatisch verlengd met de in de bestelling overeengekomen periode (bijv. 3, 6 of 12 maanden) voor zover de klant zijn overeenkomst niet ten minste 14 kalenderdagen voor de afloop van de betreffende contractduur - of voor zover anders is overeengekomen , binnen de contractueel genoemde periode - met vermelding van zijn volledige naam, het land van waaruit hij de C-Date Service gebruikt, zijn bij C-Date geregistreerde E-mailadres en zijn gebruikersnaam (alternatief: de Chiffre) schriftelijk opzegt of via internet opzegt via de daartoe bestemde links. Zie hierboven, 7 (2) "Opzegging" onder opzegging van een niet-kosteloze contractuele relatie.

Voor verlengingen na 1 december 2011 geldt het volgende:

De overeenkomst van een prestatie tegen financiële vergoeding wordt automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, voor zover de klant zijn overeenkomst niet ten minste 14 kalenderdagen voor de afloop van de betreffende contractduur - of voor zover anders is overeengekomen , binnen de contractueel genoemde periode - met vermelding van zijn volledige naam, het land van waaruit hij de C-Date Service gebruikt, zijn bij C-Date geregistreerde E-mailadres en zijn gebruikersnaam (alternatief: de Chiffre) schriftelijk opzegt, of via internet opzegt via de daartoe bestemde links. Zie hierboven, 6 (2) "Opzegging", onder “opzegging van een niet-kosteloze contractuele relatie”.

Indien de overeenkomst na 1 december 2011 is verlengd voor een onbepaalde tijd, worden de kosten vooraf in rekening gebracht voor telkens eenzelfde periode als bij de bestelling is aangegaan.  De verlengde overeenkomst voor onbepaalde tijd kan echter te allen tijde schriftelijk of via internet (zie hierboven) worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Klanten, die op het tijdstip van beëindiging van de prestaties en met inachtneming van de opzegtermijn nog niet-kosteloze prestatie van C-Date tegoed hebben, krijgen deze niet gebruikte prestatieaanspraken pro rata vergoed en het eventueel teveel betaalde bedrag  teruggestort.

Bij de bestelling van een prestatie tegen financiële vergoeding wordt de kant door ontvangst van een bestelbevestiging over de betreffende looptijd, de datum van het contractbegin en de duur van de verlenging bij niet-tijdige opzegging geïnformeerd.

(5) C-Date heeft te allen tijde het recht om de aangeboden diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten. Klanten die op het tijdstip van de opschorting van de diensten door C-Date een betaald en nog niet opgebruikt recht (tegoed) op deze dienst hebben, ontvangen een evenredige terugbetaling van het nog niet opgebruikte recht op een dienst (tegoed).

7.  Intellectueel eigendom

Alle op de webpagina/app en/of in het kader van de dienstverlening van C-Date gebruikte teksten, grafieken, gebruikersinterfaces, zichtbare interfaces, foto’s, merken, logo’s, geluiden, muziek, tekeningen, computertaal, programma’s, procedures, software en andere technologieën (algemeen de ‘inhoud’ genoemd), en dit omvat vooral doch niet uitsluitend design, structuur, keuze, coördinatie, uidrukking, ‘look and feel’ en ordening van inhoud die op de webpagina/app en/of in de service omvat is, vormen de unieke eigendom van en vallen onder de controle of licentie van C-Date of de desbetreffende eigenaar en zijn beschermd door handelsrechten, copyright, octrooi- en merkenrechten, en andere rechten inzake intellectuele eigendom en oneerlijke concurrentie. Elk toegestaan gebruik wordt uitsluitend door deze Algemene Handelsvoorwaarden geregeld, en bovendien kan elk gebruik enkel na uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van C-Date plaatsvinden. Het is niet toegestaan om de webpagina/app of delen ervan te kopiëren, te reproduceren, openbaar te maken, te uploaden, door te geven, voor het grote publiek toegankelijk te maken, te coderen, te vertalen, over te dragen of op eender welke andere manier te verspreiden (dit omvat ook ‘spiegelen’) op eender welke andere computer, server, webpagina, app of een ander voor publicatie of verspreiding geschikt medium of in eender welke andere commerciële onderneming, tenzij C-Date daarvoor haar uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming heeft verleend.  

8.  Aansprakelijkheid

(1) C-Date is niet aansprakelijk voor het tot stand komen van een succesvolle contactbemiddeling binnen de contractduur, en al evenmin indien tijdens de contractuur überhaupt geen contact tot stand komt. Contactopname ligt buiten de invloedsfeer van C-Date en vindt uitsluitend plaats door onderlinge overeenkomst tussen de desbetreffende klanten. C-Date is verantwoordelijk om moeite te doen om een contact tot stand te brengen en stelt daarvoor haar diensten ter beschikking, maar is niet verantwoordelijk voor het succes van die contactbemiddeling.

C-Date kent de klant op verzoek een verlenging van de toegang tot de betalende functies toe als de klant binnen de abonnementsperiode niet het voor de aangekochte periode verzekerde aantal contactvoorstellen heeft gekregen.

(2) C-Date is niet aansprakelijk voor de correctheid van de door de klanten in de vragenlijst gemaakte evaluaties en uitspraken. De resultaten en de vergelijking van de klantenprofielen gebeuren grotendeels op grond van de in de vragenlijst verstrekte informatie. C-Date kan daarom ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de correctheid van de resultaten en de vergelijking van de klantenprofielen.

C-Date is niet aansprakelijk voor de correctheid van de door de klanten op het serviceplatform ter beschikking gestelde of via de service uitgewisselde gegevens.

(3) C-Date is niet aansprakelijk voor illegale handelingen van derden. In het bijzonder doch niet uitsluitend is C-Date niet aansprakelijk voor:

(4) C-Date kan geen garantie bieden voor de te allen tijde mogelijke en ononderbroken beschikbaarheid van de dienstverlening. C-Date is in het bijzonder niet aansprakelijk voor storingen, pannes en onderbrekingen ten gevolge van overmacht of van gebeurtenissen waarvoor C-Date niet verantwoordelijk kan zijn. Voor onbelangrijke onderbrekingen waarvoor C-Date wel verantwoordelijk is, geldt cijfer 4 (2).

(5) Voor schade die niet op grond van de voornoemde oorzaken is opgetreden, is C-Date alleen aansprakelijk bij opzet en grove nalatigheid van haar diensten, medewerkers en derden en alleen in de verhouding waarin zij naar evenredigheid met andere oorzaken tot het ontstaan van de schade heeft bijgedragen.

(6) C-Date is voor eenvoudige nalatigheid enkel aansprakelijk in geval van schending van leven, lichaam of gezondheid en bij schending van een essentiële contractuele verplichting. De aansprakelijkheid bij schending van een essentiële contractuele verplichting is beperkt tot de rechtstreekse, voorzienbare en contracttypische schade.

(7) Elke andere vorm van aansprakelijkheid is uitgesloten.

9.  Herroepingsrecht, Informatie over het uitoefenen van het recht tot herroeping

(1) voor de aanschaf van betaalde diensten op de website van C-Date

Informatie over het uitoefenen van het recht tot herroeping

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen en zonder opgaaf van reden te herroepen.

De wachttijd bedraagt veertien dagen na de datum van de afsluiting van het contract.

Om uw recht tot herroeping uit te oefenen, moet u ons Interdate S.A., klantenservice/herroeping, 13 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg, Luxembourg (Fax: 00 31 205 24 81 62, e-mail: [email protected]), door middel van een duidelijke verklaring (bijv. verzonden per post, fax of e-mail) van uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract, op de hoogte stellen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping (https://www.c-date.nl/info/voorbeeld-formulier-voor-herroeping). Dit is echter niet verplicht.

Om de herroepingstermijn niet te overschrijden, is het voldoende  om een bericht met betrekking tot het herroepingsrecht te sturen, alvorens de herroepingstermijn verstrijkt.

Gevolgen van de herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, betalen wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen terug, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving over uw opzegging van deze overeenkomst werd ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde methode van betaling die u hebt gebruikt voor de initiële transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Er worden u in geen enkel geval vergoedingskosten voor deze terugbetaling in rekening gebracht.

Als u hebt aangevraagd dat de diensten moeten beginnen tijdens de herroepingstermijn, moet aan ons een redelijk bedrag van het aandeel aan geleverde diensten tot de datum waarop u ons in kennis hebt gesteld van het herroepingsrecht met betrekking tot dit contract worden betaald.

(2) Voor zover de C-Date iOS/Android app beschikbaar is, dienen klanten zich voor in-app aankopen in de iOS/Android app voor hun recht op herroeping te richten aan de Apple iTunes App Store/Google Play Store.

10.  Varia

(1)   De zetel van de vennootschap Interdate S.A. is Luxemburg. De webpagina’s van C-Date worden gehost op servers van C-Date.

(2)   Op deze Algemene Handelsvoorwaarden en het geheel van rechtsbetrekkingen tussen de klant en C-Date is het Nederlands recht van toepassing. Nationale consumentenrechten van andere landen zijn eveneens van toepassing, voor zover dwingend en niet voor wijziging vatbaar. Exclusieve bevoegde rechtbank voor alle in verband met C-Date ontstane betwistingen zonder dat consument betrokkenheid is de zetel van Interdate S.A.

(3) Interdate S.A. neemt geen deel aan onlinegeschillenbeslechting (ODR) en is dit ook niet verplicht: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

(3)   Indien afzonderlijke clausules van deze Algemene Handelsvoorwaarden ongeldig of onvolledig zijn of worden, doet dat geen afbreuk aan de geldigheid van de overige clausules. De ongeldige of onvolledige bepaling wordt vervangen door of aangevuld met een bepaling die zo na mogelijk aansluit bij het door het bedrijf beoogde resultaat.

(4)   Wijziging van de Algemene Handelsvoorwaarden. C-Date heeft het recht om deze Algemene Handelsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen van deze Algemene Handelsvoorwaarden vinden plaats als C-Date de inhoud van de ter beschikking gestelde dienstverleningen wijzigt of als C-Date op grond van wettelijke bepalingen verplicht is om zijn handelsvoorwaarden aan de nieuwe juridische situatie aan te passen. In geval van een wijziging zal C-Date de klant uitdrukkelijk op de desbetreffende wijzigingen attent maken. De klant heeft de mogelijkheid om binnen een termijn van twee weken bezwaar aan te tekenen tegen de gewijzigde Algemene Handelsvoorwaarden. Bij elke wijziging maakt C-Date de klant uitdrukkelijk op de mogelijkheid en de termijn om bezwaar aan te tekenen. Als de klant binnen deze termijn geen bezwaar tegen de wijziging aantekent, gelden de nieuwe Algemene Handelsvoorwaarden voor deze klant vanaf het moment dat de genoemde termijn verstreken is. Deze gewijzigde Algemene Handelsvoorwaarden worden van kracht zodra zij op de webpagina/app online beschikbaar zijn. Dit geldt los van de voor iedere klant bestaande mogelijkheid om zijn lidmaatschap op te zeggen. Indien de klant de diensten van C-Date voort blijft gebruiken, wordt ervan uitgegaan dat hij de wijzigingen heeft geaccepteerd. Indien de klant verzet aantekent tegen de gewijzigde Algemene Handelsvoorwaarden, heeft C-Date het recht om het in cijfer 2 (1) gedefinieerde betalende lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen. C-Date heeft in dat geval voorts het recht om de automatische verlenging van het in cijfer 6 (4) gedefinieerde betalende lidmaatschap niet te laten doorgaan. In dat geval eindigt het betalende lidmaatschap bij afloop van de op dat moment vastgelegde toegangsperiode. C-Date zal haar bezwaar tegen de verlenging van het betalende lidmaatschap uiterlijk twee weken vóór afloop van de desbetreffende toegangsperiode te kennen geven.

De klanten worden daarom verzocht om steeds de meest actuele versie, die voortdurend op de webpagina/app ter beschikking staat, ter kennis te nemen. De aanwezigheid van de klant op de webpagina/app impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van iedere wijziging.