Privacyverklaring

(09.08.2022)

De bescherming van de privacy is een belangrijk onderwerp voor Interdate S.A., 13 rue du Commerce , L-1351 Luxemburg, Luxemburg (hierna „Interdate S.A.“ genoemd). Daarom gebeurt de verwerking van de persoonsgegevens van onze klanten uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke privacyvoorschriften (algemene verordening gegevensbescherming).

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens wanneer u ons deze gegevens in het kader van de registratie op onze website voor het gebruik van de C-Date Services (hierna „C-Date“ genoemd) of in het kader van het contactformulier ter beschikking stelt en wij op grond van een van u ontvangen akkoordverklaring gerechtigd zijn tot het verzamelen, gebruiken en verwerken van deze gegevens.

 

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens hebben betrekking op alle informatie, die betrekking heeft op een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon (hierna „betreffende persoon“ genoemd). Wij maken onderscheid tussen persoonsgegevens in het kader van een gratis profiel en een premium lidmaatschap.

 

Gratis profielen

Bij de gratis registratie verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Stamgegevens: Roepnaam, e-mailadres, wachtwoord, geslacht, gezocht geslacht, geboortedatum, huwelijkse staat

Persoonlijke kenmerken: Karaktereigenschappen, lengte, kleur ogen en haar, haarlengte, figuur, etnische herkomst, beroep, opleiding, drink- en rookgewoonten, lichamelijke sieraden, seksuele geaardheid, erotisch type (aan de hand van door de gebruiker gekozen afbeeldingen)

Zoekprofiel- en andere gegevens: Land, regio, gemeente/stad, postcode, persoonlijke begroetingsbericht, profielbeelden

Uw transactiegegevens: Klant-ID, datum van de eerste registratie, activiteit op onze website, soort toegang (mobiel/desktop), interne tracking code, datum en tijd van de toegang, soort browser en browserversie, besturingssysteem, IP-adres, apparaat-ID, mobiele telefoonaanbieder  

Premium lidmaatschap

In het kader van een premium lidmaatschap verzamelen wij bovendien:

Woonadres, voor- en achternaam, telefoonnummer en betalingsgegevens. De gegevens van uw creditkaart geven wij via een beveiligde verbinding door aan onze Payment Service Provider en slaan deze alleen anoniem op.

 

Doel van de gegevensverwerking

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden door ons voor de volgende doeleinden gebruikt:

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het bereiken van de hierboven genoemde doeleinden, inclusief het uitvoeren van de (overeengekomen) zakelijke relatie met u. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking is – voor zover niet uitdrukkelijk anders aangegeven – artikel 6 (1) (b) en (f) van de algemene verordening gegevensbescherming of de door u uitdrukkelijk verleende toestemming conform artikel 6 (1) (a) van de algemene verordening gegevensbescherming.

Indien de bovenstaande gegevens voor een andere dan het oorspronkelijke doel verzameld en verwerkt worden, dan zijn wij verplicht u over de verdere verwerking evenals het nieuwe doel te informeren. Op deze manier heeft u de mogelijkheid, het verwerken van uw gegevens voor een andere doel af te wijzen.

 

Doorgeven van gegevens

Alle gegevens die u aan ons doorgeeft, worden vertrouwelijk behandeld. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen.

Uw gegevens worden in principe niet voor gebruik aan derden ter beschikking gesteld, tenzij u hiervoor een akkoordverklaring heeft getekend c.q. wij wettelijk gerechtigd of verplicht zijn om deze gegevens door te geven.

Wij dragen de persoonsgegevens, voor zover dit wettelijk toegestaan en vereist is, alleen over aan de rechtbank of aan de belastingdienst of toezichthoudende instanties om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen of wettelijke aanspraken te gelde te maken, uit te oefenen of te verdedigen. Wij zullen alle maatregelen treffen en passende garanties ter bescherming van uw persoonsgegevens bieden.

Wij geven uw persoonsgegevens, indien dit nodig is voor de uitvoering van een dienst, en alleen voor de hiervoor genoemde doeleinden door aan de volgende bedrijven c.q. soorten bedrijven:

Overdrachten aan dienstverleners in landen van derden vinden alleen plaats indien dit voor een vooraf bepaald doel noodzakelijk is. De overdrachten zijn in overeenstemming met alle standaardcontractbepalingen van de EU en met andere garanties inzake gegevensbescherming. Dit garandeert dat de gegevens in overeenstemming met alle gegevensbeschermingsvoorschriften worden verwerkt, zelfs als dat in een ander land gebeurt (zoals de VS).

Duur van opslag

Indien bij het verzamelen (bijv. in het kader van uw akkoordverklaring) geen uitdrukkelijke opslagtermijn wordt aangegeven, worden de persoonsgegevens verwijderd, zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden opgeslagen, tenzij dit in strijd is met de wettelijke bewaartermijn (bijv. zakelijke en belastingtechnische bewaartermijn).  

Gegevensbeveiliging

Wij nemen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens, die wij in ons bedrijf opslaan en verwerken tegen manipulatie, verlies van vertrouwelijkheid, vernietiging en tegen toegang door onbevoegde personen te beschermen. De veiligheidsmaatregelen van ons bedrijf worden, in lijn met de technologische ontwikkelingen, voortdurend verbeterd.

 

Rechten van betreffende persoon: Recht op informatie, correctie, het verwijderen of beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens, herroepingsrecht evenals het recht op de overdraagbaarheid van gegevens

Op uw verzoek informeren wij u schriftelijk, in overeenstemming met het toepasselijke recht, of en welke persoonlijke gegevens wij in ons bedrijf opslaan. Indien u zelf als gebruiker geregistreerd bent, bieden wij u de mogelijkheid uw gegevens zelf in te zien en deze eventueel te wijzigen of te verwijderen. Mocht er ondanks de inspanningen van ons bedrijf om de gegevensbeveiliging en juistheid te waarborgen toch onjuiste informatie opgeslagen zijn en u als gebruiker zelf niet in staat bent, deze gegevens te corrigeren, dan zullen wij deze op uw verzoek corrigeren.

U heeft het recht, een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf te verlangen. Bovendien kunt u van ons verlangen, dat u de gegevens die u aan ons bedrijf ter beschikking heeft gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en door de machine leesbaar formaat ontvangt. U kunt uw akkoordverklaring met de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf te allen tijde herroepen.

Bovendien kunt u van ons verlangen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen, tenminste indien dit niet in strijd is met de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen uw gegevens als zij niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld en verwerkt werden, c.q. wanneer u aan ons te kennen heeft gegeven dat u uw akkoordverklaring herroept en er geen andere rechtsgronden voor de verdere verwerking van uw gegevens bestaan. Bovendien verwijderen wij uw gegevens indien de verwerking als gevolg van ons onbekende redenen onrechtmatig is geweest c.q. u uw akkoordverklaring met de verwerking heeft herroepen en er geen sprake is van rechtsgeldige voorkeursbelangen voor de verwerking. Het verwijderen van uw gegevens gebeurt ook wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Daarnaast heeft ons bedrijf technische maatregelen geïntegreerd om alle ontvangers van uw gegevens van uw verzoek tot het verwijderen c.q. informatie in kennis te stellen. Dit geldt echter alleen in het geval wij deze meegedeeld c.q. gepubliceerd hebben. Alle links, kopieën en reproducties van uw persoonlijke gegevens zullen worden verwijderd.

Indien u zich akkoord heeft verklaard met de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u te allen tijd het recht, deze akkoordverklaring voor de toekomst te herroepen. Door het herroepen van uw akkoordverklaring wordt de verwerking van gegevens uit het verleden niet onrechtmatig.

De overdracht van gegevens aan ons bedrijf gebeurt geheel vrijwillig. Deze gegevens zijn echter noodzakelijk voor het afsluiten van de overeenkomst c.q. het beantwoorden van uw vragen. Wanneer u uw gegevens niet aan ons door wilt geven, kan de overeenkomst wellicht niet worden gesloten c.q. kunnen uw vragen niet beantwoord worden. De beschikbaarheid van de gegevens is voor het afsluiten van de overeenkomst absoluut noodzakelijk.

De contactgegevens van de privacymedewerker van ons bedrijf zijn:

[email protected] of per post aan

Interdate S.A.

C-Date privacymedewerker

13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg
Luxemburg

Indien u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf heeft kunt u zich tot de toezichthoudende instantie m.b.t. de privacy wenden.

De voor ons bedrijf verantwoordelijke instantie m.b.t. de privacy is:

Commission nationale pour la protection des données

15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Luxemburg

Tel. (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

Ook heeft u als betreffende persoon te allen tijde de mogelijkheid om u tot de voor de privacy verantwoordelijke instantie in uw eigen land te wenden: (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).  

Nieuwsbrief

Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief, zullen de door u opgegeven gegevens uitsluitend voor dit doel worden gebruikt.

Voor een correcte registratie hebben wij uw naam en uw actuele e-mailadres nodig. Hiertoe meldt u zich aan voor het nieuwsbriefabonnement. De gegevens worden uitsluitend voor het verzenden van nieuwsbrieven gebruikt.

Uw akkoordverklaring in verband met het opslaan van gebruik van uw gegevens in verband met het verzenden van nieuwsbrieven kunt u op elk moment herroepen. Daarvoor vindt u in iedere nieuwsbrief een bijbehorende link. Bovendien kunt u zich te allen tijde rechtstreeks per e-mail aan [email protected] of per post aan het onderstaande adres afmelden voor de nieuwsbrief:

Interdate S.A.

C-Date klantenservice

13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg
Luxemburg

 

Gerapporteerde gegevens

Wanneer u naar de homepage van ons bedrijf gaat, stuurt uw internetbrowser om technische redenen automatisch de volgende gegevens (hierna „Gerapporteerde gegevens“) door aan de webserver van ons bedrijf, die door ons dan in de vorm van logbestanden worden opgeslagen:

Daarbij gaat het uitsluitend om informatie die geen sporen naar u als natuurlijk persoon bevatten. Deze informatie is technisch gesproken noodzakelijk om de door u geopende website-inhoud weer te kunnen geven en wordt te allen tijde verzameld wanneer gebruikt wordt gemaakt van internetaanbiedingen. De gerapporteerde gegevens worden alleen voor statistische doeleinden verzameld om de internetpresentatie van ons bedrijf en de bijbehorende techniek te verbeteren en worden daarna weer verwijderd.

De gerapporteerde gegevens worden gescheiden van de andere gegevens, die door ons bedrijf worden verzameld, opgeslagen.

 

Onder een pseudoniem of anoniem opgeslagen gebruiksgegevens

C-Date laat analyses van het gedrag van de klanten in het kader van het gebruik van de C-Date-diensten uitvoeren en stelt daarvoor anonieme of onder een pseudoniem opgeslagen gebruiksprofielen op. De beoordeling van de gebruiksprofielen is niet persoonsgerelateerd, maar gebeurt anoniem of onder een pseudoniem. De analyse is bedoeld voor het verbeteren van onze dienstverlening.

 

Analyses op basis van tracking, remarketing tools

Om ons aanbod continu te verbeteren en te optimaliseren, maken wij gebruik van zogeheten tracking-technologieën.

Google Analytics:

C-Date maakt ook gebruik van Google Analytics, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna „Google“ genoemd). Google Analytics gebruikt zogeheten "cookies”, d.w.z. tekstbestanden die op de computer van de klant worden opgeslagen en waarmee een analyse van het gebruik van de website door de klant mogelijk is. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) wordt aan een server van Google overgedragen en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de klant te beoordelen, om analyses over de website-activiteiten voor de exploitant van de website op te stellen en om andere met het gebruik van de websites en het internetgebruik samenhangende diensten te verlenen. Ook zal Google deze informatie eventueel doorgeven aan derden, voor zover dat wettelijk is voorgeschreven of derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal de IP-adressen van de klant in geen geval met andere gegevens van Google in verband brengen. De klant is gerechtigd, de installatie van deze cookies door een dienovereenkomstige instelling van de browser te verhinderen; de klant wordt er in dat geval echter op gewezen, dat wellicht niet alle functies van deze websites in hun volledige omvang gebruikt kunnen worden. Door het gebruik van deze website verklaart de klant zich akkoord met de verwerking van de verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor de hiervoor genoemde doeleinden. Meer informatie over Analytics en hun privacybeleid vindt u onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Wij gebruiken Universal Analytics voor onze gebruikersanalyse. Hiermee kunnen wij informatie verzamelen over het gebruik van onze aanbiedingen op meerdere apparaten ("Cross Device"). We gebruiken met cookietechnologie een pseudoniem als gebruikers-ID, waarmee geen persoonlijke gegevens naar Google worden verstuurd. Je kunt je via de Google-browserplugin (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?) afmelden voor het verzamelen en bewaren van je gegevens. Deze zogeheten opt-out moet je dan uitvoeren op alle systemen die je gebruikt, dus bijvoorbeeld ook in een andere browser of op je mobiele apparaat. Meer informatie over Universal Analytics vind je op https://support.google.com/analytics/answer/2838718?

De volgende Google Analytics advertentiefuncties zijn ingeschakeld:

Met deze advertentiefuncties kan Google Analytics gegevens verzamelen over verkeer via Google-advertentiecookiesen ID's. (meer informatie op https://www.google.com/policies/technologies/types/). Dit naast de gegevens die verzameld zijn via een standaard Google Analytics implementatie.

Google Adsense:

C-Date maakt ook gebruik van Google AdSense, een dienst voor het koppelen van reclameadvertenties van Google Analytics, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna „Google“ genoemd). Google AdSense gebruikt zogeheten "cookies”, d.w.z. tekstbestanden die op de computer van de klant worden opgeslagen en waarmee een analyse van het gebruik van de website door de klant mogelijk is. Google AdSense gebruikt ook zogeheten webbeacons (onzichtbare grafieken). Met deze webbeacons kan informatie zoals het bezoekersverkeer op deze pagina’s geanalyseerd worden. De door de cookie en webbeacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) en aflevering van reclameformaten wordt aan een server van Google overgedragen en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google aan contractpartners van Google worden doorgegeven. Google zal het IP-adres van de klant echter niet samenvoegen met andere van de klant opgeslagen gegevens. De klant is gerechtigd, de installatie van deze cookies door een dienovereenkomstige instelling van de browser te verhinderen; de klant wordt er in dat geval echter op gewezen, dat wellicht niet alle functies van deze websites in hun volledige omvang gebruikt kunnen worden. Door het gebruik van deze website verklaart de klant zich akkoord met de verwerking van de verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Google Doubleclick:

C-Date maakt ook gebruik van Google Doubleclick, een dienst Google Analytics, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna „Google“ genoemd). Google Doubleclick gebruikt zogeheten „cookies“, om de klant de voor hem relatieve reclameadvertenties te tonen. Daarbij wordt een fictief identificatienummer (ID) aan de browser van de klant toegewezen, om te controleren, welke advertenties in zijn browser ingeschakeld worden en welke advertenties geopend worden. De cookies bevatten geen persoonsgerelateerde informatie. Het gebruik van de DoubleClick-cookies biedt Google en haar partner-websites de mogelijkheid om alleen advertenties op basis van het voorgaande bezoek aan onze of een andere website op internet in te schakelen.

De door cookies gegenereerde informatie wordt door Google ter beoordeling overgedragen aan een server van Google daar opgeslagen. Een overdracht van Google aan derden vindt alleen op grond van de wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van opdrachtgegevens plaats. Google zal de gegevens van de klant in geen geval met andere gegevens door Google geregistreerde gegevens in verband brengen. De klant is gerechtigd, de installatie van deze cookies door een dienovereenkomstige instelling van de browser te verhinderen; de klant wordt er in dat geval echter op gewezen, dat wellicht niet alle functies van deze websites in hun volledige omvang gebruikt kunnen worden. De klant kan bovendien de registratie van de door de cookies gegenereerde en op zijn gebruik van de websites afgestemde gegevens aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, doordat hij onder de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl onder het punt DoubleClick-deactiveringsuitbreiding beschikbare browser-Plugin downloadt en installeert. Als alternatief kan de klant de Doubleclick-cookies ook op de site van de Digital Advertising Alliance onder de onderstaande link https://adssettings.google.com uitschakelen. Door het gebruik van deze website verklaart de klant zich akkoord met de verwerking van de verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Bovendien gebruikt C-Date de analyseprogramma's van verschillende andere aanbieders, om de zo ingewonnen kennis – op anonieme of onder pseudoniem verworven wijze en in het kader van de wettelijke voorschriften – voor een op de behoefte afgestemde vormgeving en verbetering van de diensten van C-Date en ten behoeve van reclame en marktonderzoek te gebruiken.

Google Ads (remarketing)

Verder maakt C-Date gebruik van de remarketing-functie binnen de Google Ads-dienst. Google Ads is een online reclameprogramma van Google Analytics, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Met de remarketing-functie kunnen wij gebruikers van onze website naar andere websites binnen het Google displaynetwerk (op google zelf, zogeheten „Google advertenties“ of op andere websites) verwijzen waarop advertenties staan die wellicht interessant zijn. Daarvoor wordt de interactie van de gebruiker aan onze site geanalyseerd, bijv. voor welke aanbiedingen de gebruiker belangstelling heeft, om de gebruikers ook na het bezoek aan onze website op andere pagina’s doelgerichte reclame te kunnen tonen. Daarom slaat Google een getal in de browsers van de gebruikers op, die bepaalde Google-diensten of websites in het Google Displaynetwerk bezoeken. Over dit als “cookie” aangeduide getal worden de bezoeken van deze gebruiker geregistreerd. Het getal is bedoeld als unieke identificatie van een webbrowser op een bepaalde computer en niet voor de identificatie van een persoon. De door de cookie geregistreerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt meestal aan een server van Google overgedragen en daar opgeslagen. Wij wijzen u erop dat op Google Ads op deze website met de code “gat._anonymizeIp();” werd uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te garanderen. Uw IP-adres wordt daarom op ons verzoek door Google slechts in verkorte vorm geregistreerd, waardoor de anonimiteit wordt gegarandeerd en geen sporen naar uw identiteit achterlaat. Indien de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres van tevoren door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere niet zijnde lidstaten, die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, worden ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen zal het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort worden.

U kunt de installatie van cookies door een desbetreffende instelling in uw browser-software verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u dan wellicht niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u de interessegerelateerde advertenties op Google evenals de interessegerelateerde advertenties van Google zelf op internet (binnen het Google Displaynetwerk) in uw browser uitschakelen, door onder https://adssettings.google.com/anonymous?hl=nl in het submenupunt „Deactiveringsinstellingen“ op de link „deactiveren“ te klikken. Bovendien kunt u interessegerelateerde reclame ook onder https://www.networkadvertising.org/choices/?partnerId=1/ cookies per Opt-Out uitschakelen. Daarvoor wordt op uw computer een Opt-Out-cookie geplaatst.

Google Firebase

C-Date maakt gebruik van Google Firebase, een dienst van Google Analytics, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (Google). Google Firebase maakt gebruik van trackingtechnologie waarmee wij kunnen analyseren hoe onze app wordt gebruikt. Hiervoor wordt informatie over appgebruik verzameld en naar Google verzonden, waar het lokaal wordt opgeslagen. Google gebruikt hiervoor het advertentie-ID van je apparaat. Meer informatie over de Google Firebase en bescherming van je gegevens vind je op https://www.google.com/policies/privacy/ en https://firebase.google.com/. Google heeft een Privacy Shield-certificering. Je kunt op je apparaat je advertentie-ID beheren (iOS: Privacy > advertentie-instellingen; Android: Account > Google > Advertenties).

Firebase wordt ook gebruikt voor het versturen van pushmeldingen (ook wel in-appberichten), berichten die alleen in de app worden getoond. Hiervoor krijgt je mobiele apparaat een gepseudonimiseerde push-referentie toegewezen, die dient als doelbestemming voor de pushmeldingen of in-appberichten. Je kunt pushmeldingen altijd in- of uitschakelen: (1) Na installatie vind je de app onder Instellingen > Apps. Hier ga je naar meldingen om het soort meldingen aan te passen. (2) Onder Instellingen > Meldingen kun je alle meldingen beheren.

De smartphone-apps van C-Date gebruiken de tool Crashlytics, dat onderdeel van het Google Firebase, om crashes tijdens het gebruik vast te leggen. Er worden geen persoonlijke gegevens overgedragen. Er worden alleen real-time crash-rapporten met exacte opgave van de codeplaatsen en apparaatinformatie verstuurd, die het onderhoud vereenvoudigen en de daaruit resulterende stabiliteit van de app moeten verbeteren. De privacyverklaring van Crashlytics kan hier worden ingezien: https://www.google.com/policies/privacy/

adjust

C-Date maakt ook gebruik van de analysetechnologie „adjust“ van adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, D-10405 Berlijn (“adjust”). adjust gebruikt daarbij voor de analyse IP- en Mac-adressen van gebruikers, die echter uitsluitend anoniem worden gebruikt. Hierdoor is het niet mogelijk dat sporen naar een natuurlijke persoon leiden.

Advertentie-ID

Voor het tracken en adverteren gebruikt de C-Date app een advertentie-ID, ook wel "Advertiser Identifier" (IDFA) bij Apple en de "Android Advertiser ID" (advertentie-ID) voor Google-producten en -diensten. Deze worden vanaf nu "advertentie-ID('s)" genoemd. De gebruiker kan de advertentie-ID uitschakelen. In iOS kan dit in de instellingen onder Privacy > Advertenties. Op Android-systemen ga je naar "Google-instellingen" (of naar "Instellingen" en dan "Google"), tik je "Advertenties" aan en schakel je de advertentiepersonalisatie uit ("Afmelden voor personalisatie van advertenties"). Een advertentie-ID is gepseudonimiseerd.

Meer informatie en het privacybeleid van Apple voor gebruikers (Apple Customer Privacy Policy) vind je hier: https://www.apple.com/legal/privacy/  

Meer informatie en het privacybeleid van Google (Google's Privacy policy) vind je hier: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/  

 iAD Framework

Voor het tracken en voor promotionele doeleinden van zoekadvertenties van Apple gebruikt C-Date de iOS app iAD Framework (Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, VS). Meer informatie en het privacybeleid omtrent persoonlijke gegevens van Apple voor de zoekadvertenties vind je hier: https://searchads.apple.com/privacy/

Facebook SDK

Bovendien gebruiken wij de ontwikkelingstool SDK van Facebook Inc., 1 Hacker Way (9.460,83 km), 94025 Menlo Park, CA, USA, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook SDK”) met betrekking tot de app. Facebook SDK biedt de mogelijkheid het gedrag van gebruikers anoniem te analyseren en actieve gebruikers en hun gedrag (bijv. posts, antwoorden, votes) te meten. Zo hebben wij op geen enkele manier toegang tot de gegevens van Facebook of Facebook-accounts van gebruikers. Voor meer informatie over Facebook SDK kunt u informatie inwinnen op https://developers.facebook.com/docs/ios en https://developers.facebook.com/docs/android.

Taboola

Deze website maakt gebruikt van Taboola, een programma dat online content aanraadt waar je mogelijk ook interesse voor hebt. Om deze aanbevelingen te doen, verzamelt Taboola via cookies en vergelijkbare technologie informatie over je apparaat en je surfgedrag op deze website (en partnerwebsites). Je kunt meer lezen in het privacybeleid van Taboola (https://www.taboola.com/privacy-policy) of klik hier (https://www.taboola.com/privacy-policy#optout) om je ervoor uit te schrijven.

AWIN-partnerprogramma

Deze website gebruikt het advertentienetwerk van AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785, Berlijn. Onderdeel van de tracking diensten van AWIN is dat zij in hun transactiedocumentatie (zoals leads en sales) cookies opslaan op de apparaten van gebruikers die de websites van hun klant bezoeken of die gebruikmaken van andere online diensten, zoals zich inschrijven voor de nieuwsbrief of een bestelling plaatsen. Het enige doel van deze cookies is het correct weergeven van marketingmateriaal en de daaraan verbonden kosten binnen het kader van het netwerk. Persoonlijke informatie wordt dus niet door AWIN verzameld, verwerkt of gebruikt. Een cookie houdt alleen bij wanneer er op een apparaat een advertentie is aangeklikt. Zonder verwijzing naar de individuele gebruiker wordt een uniek digitaal nummer in de tracking cookie van AWIN of het partnerprogramma van een adverteerder geplaatst, met hierin vermelding van de actie van de gebruiker, zoals iets aanklikken of bekijken. Hiermee verzamelt AWIN ook informatie over de apparaten waar de actie aan is gekoppeld, zoals het besturingssysteem en de browser. De opslag van de AWIN-cookies wordt overeenkomstig Art. 6 van de GDPR-wetgeving uitgevoerd. In dit artikel is ook het belang van de eigenaar opgenomen, aangezien alleen de cookies de te betalen vergoeding aan de affiliatie kunnen vaststellen. Voor meer informatie over hoe AWIN gegevens verwerkt, kun je naar: https://www.awin.com/us/legal   

Cloudflare

Ter bescherming tegen aanvallen van buiten, tegen kwaadaardige bots, en om de laadtijd van onze websites te optimaliseren, gebruiken we de diensten van onze technologiepartner Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Alle gegevens die van of naar onze website komt (inclusief je IP-adres), wordt via het wereldwijde („Content Delivery Network“) van Cloudflare verwerkt. Standaard wordt hiervoor het dichstbijzijnde datacentrum gebruikt. Cloudflare heeft datacentra in de EU. Voor datacentra buiten de EU gelden de „EU modelcontractbepalingen“. Cloudflare bewaart inloginformatie om aanvallen te herkennen en de websites ertegen te beschermen. Deze gegevens worden gewoonlijk binnen vier uur verwijderd, of anders maximaal 3 dagen bewaard. Voor meer informatie over het privacybeleid van Cloudflare ga je naarhttps://www.cloudflare.com/security-policy.  Op https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/  vind je meer informatie over welke gegevens Cloudflare precies opslaat. Bij gebruikmaking van deze website ga je ermee akkoord dat Cloudflare alle opgeslagen gegevens zoals hiervoor beschreven verwerkt.

Overzicht van onze partners

Klik hier voor een overzicht van de partners met wie we voor analytische, prestatie- of marketingdoeleinden samenwerken. De meeste van onze partners ontvangen alleen de persoonlijke gegevens van onze gebruikers als de gebruiker onze pagina via een advertentie van die partner bezoekt. We respecteren de privacyvoorkeuren van onze gebruikers bij het uitwisselen van gegevens - persoonlijke gegevens worden alleen aan partners doorgegeven als de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.

Geautomatiseerde verwerking

Wij verwerken geautomatiseerd alle afzonderlijke gebruikers en verdelen hen in verschillende doel- en gebruikersgroepen. Hieronder vallen onder meer gespecificeerde groepen voor nieuwsbrieven waarin de producten en diensten van C-Date worden gepresenteerd, of gepersonaliseerde advertenties voor diverse doelgroepen, een gepersonaliseerd aanbod van diensten, aanbiedingen en kortingen die passen bij de gebruiker(s)/doelgroep(en). Hierin heeft C-Date wettelijke ondersteuning op basis van directe marketing en het mogen adverteren van de eigen producten. C-Date maakt ook gebruik van automatisering om frauduleuze patronen op te sporen en misbruik van de website(s) te voorkomen. Hiervoor worden de volgende gegevens verwerkt: profielinformatie, gebruikersgegevens, betaal- en aankoopgegevens, persoonlijke gegevens (verkregen bij aanmelding/registratie, en je profiel, het gebruik van onze dienst en in het aankoopproces. De gegevens worden onder een pseudoniem samengevat en in een geautomatiseerde test naast bestaande gegevens gehouden. Wanneer er sprake lijkt te zijn van misbruik, bekijkt een medewerker het desbetreffende profiel dat bij de gegevens hoort, samen met eventuele meldingen/overtredingen van andere leden. Bij vaststelling van illegale of niet-geautoriseerde activiteiten binnen of los van onze dienst, volgen maatregelen die grote impact kunnen hebben op de gebruiker (inclusief het opschorten en verwijderen van het account). De wettelijke basis hiervoor is in het belang van C-Date en haar leden, om ervoor te zorgen dat de dienst(en) van C-Date niet worden misbruikt voor illegale/niet-gewenste praktijken door derden.

Cookies

Voor een deel van de C-Date-diensten is het nodig om zogeheten „cookies“ te plaatsen. C-Date wijst de klant echter uitdrukkelijk op het gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden, die ofwel tijdelijk in het werkgeheugen van een computer worden opgeslagen (zogeheten „sessie-cookies“) of op de harde schijf van een computer worden opgeslagen (zogeheten „permanente cookies“). Cookies bevatten bijv. informatie over de tot dusver verkregen toegang van de gebruiker tot de betreffende server, informatie over de tot dusver gedane aanbiedingen die tot dusver werden geopend of welke betalingsmethoden bij de bestellingen tot dusver werden overeengekomen. Het belangrijkste doel van cookies is om door het opslaan van persoonlijke instellingen op de websites tot een speciaal op de klant afgestemd aanbod te komen en anderzijds om het gebruik van de diensten zo comfortabel mogelijk vorm te geven, zodat de klant de websites kan bezoeken zonder dat alle instellingen iedere keer opnieuw te hoeven worden ingevoerd. Cookies worden daarentegen niet gebruikt om zelfstandig programma’s uit te voeren en al helemaal niet om virussen op de computer van de klant te plaatsen.

C-Date gebruikt sessiecookies, partner- en affiliate-cookies en permanente cookies.

Sessiecookies:

C-Date gebruik zogeheten „sessiecookies“. Deze cookies worden niet op de harde schijf van de computer van de klant opgeslagen en bij het verlaten van de browser weer verwijderd. Sessiecookies worden gedurende het registratieproces vooral voor de inlogverificatie gebruikt.

Partner- en affiliate-cookies:

Bovendien gebruikt C-Date zogeheten „Partner-cookies“ c.q. „Affiliate-cookies“. Hieronder verstaat men cookies, die worden geplaatst wanneer een klant via het webplatform van een samenwerkingspartner toegang krijgt tot de diensten van C-Date. Deze cookies zijn bedoeld voor de afrekening met de samenwerkingspartner en bevatten geen persoonsgegevens van de klant. Ze worden ofwel bij de registratie van de klant op de C-Date-website of na het verstrijken van de levensduur van de cookie automatisch verwijderd.

Permanente cookies:

C-Date gebruikt zogeheten „Permanente cookies“, om de persoonlijke gebruiksinstellingen, die een klant bij het gebruik van de C-Date-diensten invoert, op te slaan. Zo wordt gegarandeerd dat de klant bij een volgende bezoek aan de C-Date-websites zijn persoonlijke instellingen weer aantreft, en ze zijn daarnaast bedoeld om automatisch te kunnen onderscheiden, welke lidstatus de klant heeft, of hij bepaalde informatie en reclame al heeft gezien of aan een enquête heeft deelgenomen. Het gebruik van permanente cookies is bedoeld voor de personalisering en verbetering van de C-Date-diensten.

Websites van partners:

Voor zover de diensten van C-Date op de website van een samenwerkingspartner zijn opgenomen, kunnen ook deze samenwerkingspartners cookies gebruiken. C-Date heeft hierover geen controle en is niet verantwoordelijk voor de praktijken van de samenwerkingspartner. Voor de eigen veiligheid adviseert C-Date daarom haar klanten, om informatie over de privacybepalingen van het betreffende partnerbedrijf in te winnen. Hetzelfde geldt wanneer de klant via de website of app van C-Date de website van een samenwerkingspartner opent.

De meeste internetbrowsers zijn standaard zo ingesteld, dat zij cookies accepteren. De klant heeft echter het recht en de mogelijkheid, zijn browser zo in te stellen dat deze cookies afwijst, of ten minste vooraf om een bevestiging van de klant wordt gevraagd. Als de klant tot afwijzing c.q uitschakeling van de cookies besluit, kan dat echter tot gevolg hebben, dat niet het volledige pakket aan C-Date-diensten beschikbaar is en niet alle aanbiedingen storingsvrij werken.

 

Akkoordverklaring

Bij het afsluiten van de overeenkomst ga ik akkoord met het verzamelen en verwerken van mijn persoonsgegevens in verband met de hierboven genoemde doeleinden door Interdate S.A., 13 rue du Commerce , L-1351 Luxemburg, Luxemburg of door derden, die in naam en opdracht van Interdate S.A. handelen.

Ik werd ervan op de hoogte gesteld dat de akkoordverklaring door Interdate S.A. wordt vastgelegd.

Bovendien werd ik erop gewezen dat de in het kader van de hierboven genoemde doeleinden verzamelde persoonlijke gegevens met inachtneming van de algemene verordening gegevensbescherming worden verwerkt.

Ik ben er bovendien van op de hoogte dat de verwerking van mijn gegevens op vrijwillige basis plaatsvindt en dat ik mijn akkoordverklaring voor de verwerking van mijn gegevens zonder voor mij nadelige gevolgen kan weigeren c.q. te allen tijde voor de toekomst kan herroepen.

Om de akkoordverklaring te herroepen is het voldoende een e-mail met opgave van het bij Interdate S.A. geregistreerde e-mailadres, het land, waarin de C-Date diensten door de klant worden gebruikt, Om de akkoordverklaring te herroepen is het voldoende een e-mail met opgave van het bij Interdate S.A. geregistreerde e-mailadres, en het land, waarin de C-Date diensten door de klant worden gebruikt te versturen aan:

[email protected]

Ik ben ervan op de hoogte dat ik mijn akkoordverklaring ook per fax kan herroepen onder het faxnummer: 00 31 205 24 81 62 of schriftelijk aan Interdate S.A., C-Date Kundenservice/Einwilligungswiderruf bzw. Datenberichtigung, 13 rue du Commerce , L-1351 Luxemburg, Luxemburg kan sturen.

 

Akkoordverklaring voor de verwerking van de gegevens voor reclamedoeleinden

Ik ga ermee akkoord dat Interdate S.A. mij op mijn persoon afgestemde informatie over nieuwe c.q. aanvullende producten op het gebied van dating doet toekomen/wordt weergegeven. Dat geldt ook voor reclame van partnerbedrijven van Interdate S.A..

Ik werd ervan op de hoogte gesteld dat ik mijn akkoordverklaring met daarin opgeslagen persoonlijke gegevens van mij en het gebruik voor de toezending van reclame te allen tijde, zonder nadelige gevolgen voor mij, zonder kosten en met werking voor de toekomst kan herroepen. Om de akkoordverklaring te herroepen is het voldoende een e-mail met opgave van het bij Interdate S.A. geregistreerde e-mailadres, het land, waarin de C-Date diensten door de klant worden gebruikt, Om de akkoordverklaring te herroepen is het voldoende een e-mail met opgave van het bij Interdate S.A. geregistreerde e-mailadres, en het land, waarin de C-Date diensten door de klant worden gebruikt te versturen aan: [email protected]